اخبار فارس من افکار سنجی دانشکده انتشارات توانا فارس نوجوان

یادداشت  /  فرهنگ و اندیشه

110 سؤال از متولیان نظام سازی فرهنگ کشور

خبرگزاری فارس: برای طراحی سیستم فرهنگ در گام اول باید نسبت به تعیین وضعیت موجودِ نظام جامع فرهنگ اقدام نمود و با تجزیه و تحلیل دقیق، چالش های سیستم فرهنگ را استخراج کرد؛ در این راستا متولیان امر فرهنگ بایستی به سؤال‌های طرح شده پاسخی مناسب دهند تا مقدمه ای برای تعیین وضعیت موجود سیستم فرهنگ باشد.

110 سؤال از متولیان نظام سازی فرهنگ کشور

با ظهور و بروز انقلاب اسلامی ایران در نیمه ی  دوم قرن بیستم میلادی و با رأی قاطع 98.2 درصدی مردم به آن، نظام باطل شاهنشاهی سرنگون و نظام مقدس جمهوری اسلامی رسمیت یافت؛ و از آنجا که نظام سیاسی پهلوی دوم نقش کلیدی در منطقه به نفع یکی از دو ابر قدرت موجود (آمریکا) ایفا مینمود و سعی در اضمحلال دین از دوران پهلوی اول (رضا خان) و تقویت ایران در برابر روسیه با فروش تسلیحات و سرکوب داخلی داشت، از هم گسستن نظام شاهنشاهی پهلوی در اثر انقلاب اسلامی، بر دامنه ی  تأثیرات فراملی انقلاب اسلامی میافزاید.

این رخداد کم نظیر (انقلاب اسلامی)، آغازگر حرکتی شد که تفکرات لاییک و سکولار حاکم بر جوامع غربی و شرقی را با چالش جدّی مواجه نمود؛ و از آنجا که انقلاب فکری، مقدمه و زیر بنای قیام ملت ایران برضد نظام استبدادی شاهنشاهی بوده است، از این رو یکی از خصایص آشکار و بارز انقلاب اسلامی ایران، استقلال خواهی و خروج از بحران وابستگی بود. دستاوردهای انقلاب اسلامی در قلمروهای مختلف در عصر حاضر دگرگونیهای فراوانی را ایجاد نموده است که عامل اصلی این دگرگونیهای منطقه ای و بینالمللی ریشه در دین و آموزه های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی آن دارد.

بدیهی است انقلاب اسلامی در شرایط و مقتضیات پس از پیروزی و به جهت میزان تأثیرگذاری بر روندهای بین المللی و مواجهه با مشکلات و مسائل داخلی خود، با چالش های مختلف داخلی و خارجی در قلمروهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی مواجه شد. انقلاب اسلامی در دهه ی  اول با چالش هایی جدّی در بخش سخت مواجه گردید، از جمله ایجاد ناامنی در مناطق مرزی (گنبدکاووس، خوزستان، کردستان و سیستان و بلوچستان) و اعمال تحریم های اقتصادی، اعمال فشارهای سیاسی و جنگ تحمیلی. اما با تبیین استراتژیهای نظام جمهوری اسلامی توسط امام راحل و با استفاده از مثلث رهبری، مردم و اسلام؛ جمهوری اسلامی به خوبی توانست چالشهای مربوط را به فرصت تبدیل نموده و خود را به یک قدرت منطقه ای و تأثیرگذار فرامنطقه ای مبدل نماید.

امروز پس از گذشت 33 سال از برافراشته شدن این پرچم مقدس، شاهد نتایج پربرکت این قیام و مقاومتهای پس از آن هستیم که یکی از آنها رشد سریع بیداری اسلامی در کشورهای منطقه و جهان است. نکته ی  مهم این که علیرغم میل کشورهای استعمارگر اکثر این انقلاب ها، الگوی خود را جمهوری اسلامی ایران اعلام میکنند و بر تأثیر پذیری از انقلاب اسلامی ایران تصریح دارند. از این رو اکنون که انقلاب اسلامی با برافراشتن پرچم اسلام در جهان، به دنبال ایجاد نظام نوینی در جهان بوده و مدعی این است که میتوان مدیریت جهان را با مدلهای دینی و اسلامی اداره نمود. برای تحقق این مطلب لازم است که ما در درون نظام به طراحی، پیاده سازی و بهینه سازی نظامهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی کشور بپردازیم، تا سپس بتوان مدل اسلامیمان را به سایر کشورها نیز ارائه نماییم. مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) در ترسیم فرآیند تحقق هدفهای اسلامی، 5 مرحله را بر می شمارند.[1]

- ایجاد انقلاب اسلامی: ظهور و بروز انقلاب اسلامی؛

- ایجاد نظام اسلامی: هندسه ی  عمومی، جامعه ی  اسلامی شود؛

- ایجاد دولت اسلامی: کارگزاران نظام، اسلامی شوند؛

- ایجاد کشور اسلامی: الگو و اسوه شدن نظام برای مسلمانان جهان؛

- ایجاد دنیای اسلامی: ایجاد نظام اسلامی در همه ی  جهان.

بر این اساس انقلاب مقدس اسلامی ایران در فرآیند بروز و ظهور و روند تکاملی خود مراحل مختلفی را طی نموده است. این مراحل از پیروزی و ایجاد انقلاب اسلامی شروع شده، تثبیت انقلاب و در نهایت به ایجاد نظام اسلامی رسیده است. ما کلیات این مرحله را نیز طی کرده ایم و در حال ایجاد زیر لایه های آن هستیم. لایه هایی مانند زیر نظامهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و دفاعی؛ و برای ایجاد آن لازم است روابط بین این نظامها را تبیین و ترسیم کنیم. اگر چه وارد مرحله ی  دولت اسلامی هم شده ایم و در حال تلاش برای رسیدن به شاخص های آن هستیم.

با توجه به مقدمات یاد شده، در این مرحله از تاریخ انقلاب می بایست به طراحی و ایجاد نظامهای مختلف و زیر نظامهای مربوط پرداخت، تا بتوان در یک روند منطقی با موفقیت از این مرحله نیز گذر نمود. عناوین اصلی این نظامها شامل؛ نظام فرهنگی، نظام اقتصادی، نظام اجتماعی، نظام سیاسی و نظام دفاعی می باشند. البته بدیهی است که دشمنان انقلاب بیکار ننشسته و بیش از پیش در صدد ضربه زدن به نظام بوده تا با روشی نرم موجب انهدام نظام از درون گردند و به عبارتی شعار «ناکارآمدی نظام اسلامی» را به ذهن مردم القا نمایند.

از این رو به لحاظ عقلی و علمی ضرورت نظام سازی و تکمیل نظامهای موجود و رفع کاستیهای آنها از اهمّ موضوعات برای جمهوری اسلامی است که بر عهده ی  همه ی  متخصصان، مدیران، دلسوزان و اندیشمندان کشور است. فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری(مدظلّه العالی) با خبرگان ملت نیز دال بر همین مطلب است که میفرمایند: «نظام سازی بر اساس فقه اسلامی تا قبل از امام راحل عظیم الشّأن سابقه نداشته است و آن بزرگوار، اول کسی است که در مقام نظر و عمل، یک نظام سیاسی را بر مبنای مردمسالاری دینی و ولایت فقیه، مطرح و ایجاد کرد. اصلاح و تکمیل مسیر حرکت، جزو متمم نظام سازی است و باید با رصد و بررسی مداوم، اشتباهات را تصحیح، نواقص را رفع و نظام سازی را تکمیل کرد.

ولایت مطلقه ی  فقیه یعنی انعطافپذیری دستگاه ولایت و معنای این مسئله این است که مجموعه دستگاههای تصمیمساز و تصمیمگیر که رهبری در رأس آنها قرار دارد به طور دائم با انتخاب آنچه درستتر و کاملتر است، خود را به طور مدام متحول کنند و با تکمیل نظامسازی، کشور را به پیش ببرند.»[2]

نکته: بدیهی است که تمامی این نظامها باید ذیل نظام دینی تعریف و طراحی گردند تا بتوانند کارکرد و اثربخشی مورد انتظار را داشته باشند. به عبارتی نظام فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ما میبایست مبتنی بر نظام دینی باشد.

اما:

اینک که هم به لحاظ عقلی و علمی و هم به لحاظ شرعی (بر اساس تدابیر مقام معظم رهبری(مدظلّهالعالی))، تکمیل نظامسازی ضرورت دارد و همه باید به طور دائم با انتخاب آنچه درستتر و کاملتر است، خود را به طور مدام متحول کنند و کشور را به پیش ببرند؛ وظیفه ی  متولیان فرهنگی نظام اسلامی چیست؟

این روزها که سی و سومین سالگرد رأی به جمهوری اسلامی را پشت سر گذاشتیم، خوب است بیشتر به این موضوع توجه کنیم و در سالروز ایجاد انقلاب اسلامی، تفکری عمیق درباره ی  نظامسازی و تکمیل آن کنیم. چرا که اگر نتوانیم سیستم مبتنی بر عقلانیت مان را روزبه روز و به طور پیوسته، نو و تکمیل کنیم؛ بدیهی است که نتوانیم در مقابل نیازهای پیچیده و روزافزون جامعه جوابگو باشیم.

بنابراین تمامی نظامهای یاد شده نیاز به تکمیل دارند و از آن جمله، نظام فرهنگ کشور است؛ و با نگاهی اجمالی به محیط داخلی و خارجی (دور و نزدیک) فرهنگ، ملاحظه می شود که با وضعیت فعلی فرهنگ کشور و تهاجمهای مستمر و شدید دشمنان به آن، ضرورت رسیدگی جدّی و سریع به مدیریت فرهنگ وجود داشته و امروز این موضوع در بین تمامی دلسوزان نظام به تواتر رسیده و همگی بر آن تأکید دارند. امروز بسیاری از امورات بدیهی در مدیریت فرهنگ دچار نقص است.

وجود کارهای تکراری، فعالیتهای بر زمین مانده، اختلاف نظر در حدود وظایف دستگاه های فرهنگی، نامشخص بودن فرآیندهای کاری، منقطع بودن جریانهای کاری در سطوح سازمانی، تعدد و تکثر کانون های تصمیمگیری و ... .

یکی از مهم ترین این چالش ها، ضعف جدّی در نظام برنامه ریزی فرهنگی کشور است. هم اکنون با چه فرآیندی برنامه های سالانه ی  فرهنگی بر اساس چشم انداز 20 ساله ی  نظام تدوین می شوند؟ رابطه ی  بین اهدافِ چشم انداز با برنامه ی  سالانه ی  کل فرهنگ، برنامه ی  سالانه ی  دستگاه های فرهنگی کشوری، برنامه ی  سالانه ی  فرهنگ استان ها، برنامه ی  سالانه ی  دستگاه های فرهنگی استانی چیست؟ اگر قرار است در سال 1404 در منطقه اول شویم، باید مشخص شود در چه موضوعاتی، چقدر باید کار کنیم و توسط چه کسانی. در این کار سهم هر کدام از دستگاه های فرهنگی چقدر است؟ سهم هر استان چقدر است؟ و بسیاری مطالب از این دست.

بنابراین به نظر می رسد برای طراحی سیستم فرهنگ ابتدا باید به تحلیل آن پرداخت، از این رو می بایست در گام اول نسبت به تعیین وضعیت موجودِ نظام جامع فرهنگ اقدام نمود. آن را به خوبی تجزیه و تحلیل کرد. چالش های سیستم فرهنگ را احصا و استخراج نمود؛ و آن گاه با تبدیل آن به مدلی منطقی سیستم فرهنگ را بهینه سازی نمود. در نهایت برای انجام این کار لازم است که متولیان امر فرهنگ به سؤالهای یاد شده در ادامه توجه نموده و به آنها پاسخی مناسب دهند که مقدمه ای برای تعیین وضعیت موجود سیستم فرهنگ است.

به نظر میرسد اگر متولیان امر فرهنگ به این موضوع توجه جدّی نمایند، میتوان امید داشت که در ادامه بتوانیم به سوی اصلاح و تکمیل نظامسازی فرهنگ گامهای مؤثری برداریم. البته اگر به سؤالهای زیر وزن ده ی  و ارزش گذاری کنیم و با استفاده از روش های علمی مسئولان، متخصصین و کارشناسان حوزه ی  فرهنگ را برگزینیم و نقطه نظرهای ایشان را درباره ی  این سؤالها جویا شده، دسته-بندی کنیم، پالایش نماییم و در نهایت امتیازدهی  کنیم، نتایج آن می تواند شاخص مناسبی برای تعیین وضعیت مدیریت جامع فرهنگ کشور باشد. آن گاه است که می توانیم با بصیرت بیشتری نسبت به تعیین اولویت های مدیریتی حوزه ی  فرهنگ تصمیم گیری نموده و ان شاءالله گام های بعدی مان را با صلابت، استواری و اتقان بیشتری برداریم.

سؤال‏های دسته بندی شده بر اساس محورهای اصلی مدیریت فرهنگ:

فرهنگ

1- آیا تعریف جامع و مصوبی از فرهنگ (چیستی فرهنگ) در کشور وجود دارد؟ سند مربوط کدام است؟

2- آیا تمامی مؤلفه های فرهنگ به صورت جامع و مانع تعریف و تصویب شدهاند؟ سند مربوط کدام است؟

3- درختواره ی  (پازل) فرهنگ کجاست؟

4- آیا نسخه ی  مدیریتی مؤلفه های فرهنگ تدوین و ابلاغ گردیده است؟ سند مربوط کدام است؟

5- آیا نسخه ی  مدیریتی شاخص های فرهنگی (برای اندازهگیری کل مؤلفه های فرهنگ) تدوین، تصویب و ابلاغ گردیده است؟ سند مربوط کدام است؟

نیازسنجی، اولویت بندی، سیاستگذاری، تلفیق، برنامه ریزی ، بودجه ریزی فرهنگی

6- نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی در تدوین، تلفیق و تصویب برنامه های فرهنگی (کشوری/ دستگاهی/ استانی) چیست؟

7- نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در تدوین، تلفیق و تصویب برنامه های فرهنگی (کشوری/ دستگاهی/ استانی) چیست؟

8- نقش مجلس در تدوین، تلفیق و تصویب برنامه های فرهنگی (کشوری/ دستگاهی/ استانی) چیست؟

9- نقش دولت در تدوین، تلفیق و تصویب برنامه های فرهنگی (کشوری/ دستگاهی/ استانی) چیست؟

10- نقش دستگاه های فرهنگی کشوری، در تدوین، تلفیق و تصویب برنامه های فرهنگی (کشوری/ دستگاهی/ استانی) چیست؟

11- نقش نماینده ی  ولی فقیه در استان ها، در تدوین، تلفیق و تصویب برنامه های فرهنگی (کشوری/ دستگاهی/ استانی) چیست؟

12- نقش استانداری، در تدوین، تلفیق و تصویب برنامه های فرهنگی (کشوری/ دستگاهی/ استانی) چیست؟

13- نقش فرمانداری، در تدوین، تلفیق و تصویب برنامه های فرهنگی (کشوری/ دستگاهی/ استانی) چیست؟

14- نقش دستگاه های فرهنگی استانی، در تدوین، تلفیق و تصویب برنامه های فرهنگی (کشوری/ دستگاهی/ استانی) چیست؟

15- نقش شوراهای فرهنگ عمومی استان ها در تدوین، تلفیق و تصویب برنامه های فرهنگی (کشوری/ دستگاهی/ استانی) چیست؟

16- نقش شوراهای فرهنگ عمومی شهرستان ها در تدوین، تلفیق و تصویب برنامه های فرهنگی (کشوری/ دستگاهی/ استانی) چیست؟

17- الگو و فرآیند نیازسنجی، اولویت بندی، سیاست گذاری، تلفیق، برنامه ریزی، بودجه ریزی فرهنگی (کشوری/ دستگاهی/ استانی) چیست؟

18- آیا در فرآیند سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی (کشوری/ دستگاهی/ استانی) نقش و جایگاه رهبری، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت، مجلس، دولت، دستگاه های فرهنگی کشوری، نماینده ی  ولی فقیه در استان، شوراهای فرهنگ عمومی استان ها، شوراهای فرهنگ عمومی شهرستان ها، استانداری، فرمانداری ها، دستگاه های فرهنگی استان، ... مشخص شده است؟ این نقشها چیست؟

19- دستگاه اصلی متولی سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی در کشور کیست؟ (شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت، مجلس یا ...)

20- مسئول تدوین و تصویب چشم انداز 20 ساله ی  فرهنگی کشور کیست؟ (شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت، مجلس یا ...)

21- مسئول تعیین نیازها و اولویتهای فرهنگی (کشوری/ دستگاهی/ استانی) کیست؟

22- شاخص های تعیین نیازها و اولویتهای فرهنگی (کشوری/ دستگاهی/ استانی) چیست؟

23- مسئول تلفیق برنامه های فرهنگی (کشوری/ دستگاهی/ استانی) کیست؟

24- مسئول تصویب برنامه های فرهنگی (کشوری/ دستگاهی/ استانی) کیست؟

25- مدل مرحلهبندی، تنظیم و تطبیق برنامه های سالانه ی  فرهنگی (کشوری/ دستگاهی/ استانی، با چشم انداز 20 ساله ی  کشور) چیست؟

26- مسئول سهم بندی و تنظیم گام های برنامه ای سالانه ی  فرهنگی کشور، متناسب با چشم انداز 20 ساله ی  کشور کیست؟

27- مدل سهم بندی و تنظیم گام های برنامه ای سالانه ی  فرهنگی کشور، متناسب با چشم انداز 20 ساله ی  کشور کیست؟

28- مسئول سهم بندی و تنظیم گام های برنامه ای سالانه ی  فرهنگی استان ها، متناسب با برنامه ی  سالانه ی  فرهنگی کشور کیست؟

29- مدل سهم بندی و تنظیم گام های برنامه ای سالانه ی  فرهنگی استان ها، متناسب با برنامه ی  سالانه ی  فرهنگی کشور کیست؟

30- مسئول سهم بندی و تنظیم گام های برنامه ای سالانه ی  فرهنگی دستگاه ها، متناسب با برنامه ی  سالانه ی  فرهنگی کشور کیست؟

31- مدل سهم بندی و تنظیم گام های برنامه ای سالانه ی  فرهنگی دستگاه ها، متناسب با برنامه ی  سالانه ی  فرهنگی کشور کیست؟

32- آیا در برنامه ریزیهای فرهنگی کشوری، استانی و دستگاهی؛ هماهنگی و هم گرایی وجود دارد؟

33- مسئول برنامه ریزی و تلفیق برنامه های کشوری، استانی و دستگاهی کیست؟

نظارت

34- مسئولیت نظارت بر اجرای برنامه های فرهنگی دستگاه های کشوری بر عهده ی  کیست؟

35- مسئولیت نظارت بر اجرای برنامه های فرهنگی استانی بر عهده ی  کیست؟

36- مسئولیت نظارت بر اجرای برنامه های فرهنگی دستگاهی استانی بر عهده ی  کیست؟

مهندسی فرهنگ

37- آیا در هر استان چند دستگاه فرهنگی اصلی و فرعی وجود دارد؟

38- آیا وجود همه ی  دستگاه های فرهنگی دولتی و عمومی موجود در استان ها، ضروری است؟

39- آیا دستگاه های فرهنگی موجود در استان ها دارای (چند درصد) فعالیت تکراری و موازی هستند؟

40- آیا دستگاه های فرهنگی موجود در استان ها دارای تعامل و هم افزایی هستند؟

41- آیا شاخص سرانه های فرهنگی برای اجرای توأمان پیشرفت و عدالت در کشور اعمال می گردد؟ (توسعه بر اساس سرانه ها)

42- آیا فرهنگ کشور دارای سیستم پشتیبانی از تصمیم[3]در امور فرهنگ است؟

43- آیا فرهنگ کشور دارای سیستم نیازسنجی و اولویت بندی فرهنگی است؟

رصد فرهنگ

44- آیا قرارگاه فرهنگ کشور دارای نظام رصدی هست؟ چگونه؟

45- دستگاه های مسئول برای رصد فرهنگ در کشور کداماند؟ (در تمام لایه های کشوری و استانی)

46- آیا سازماندهی و هماهنگی بین دستگاه های راصد فرهنگ انجام شده است؟ چگونه و بر اساس کدام قانون و ضابطه؟

47- آیا بین شورای فرهنگ عمومی و شورای تأمین استان ها ارتباط سیستماتیک برای ارائه ی  اطلاعات رصدی لازم وجود دارد؟

48- آیا شاخص های رصدی فرهنگ، تعیین شده است؟ شاخص ها کدام اند؟

49- آیا شاخص های رصدی فرهنگ تصویب شده است؟ در کدام مرجع و در چه تاریخی؟

50- آیا شاخص های رصدی فرهنگ به دستگاه های راصد ابلاغ شده است؟ توسط کدام مرجع؟

51- آیا دستگاه های راصد بر اساس شاخص های رصدی ابلاغی، رصد می کنند؟

52- آیا فرهنگ کشور دارای سیستم اطلاعات مدیریت فرهنگ[4]است؟ مشخصات و حدود و ثغور این سیستم چیست؟

53- آیا سیستم اطلاعات مدیریت در اختیار بهره برداران رصد فرهنگ کشور قرار گرفته اند؟

54- آیا زیرساخت های رصدی (سخت افزاری/ نرم افزاری) تعریف، طراحی و ایجاد شده اند؟

55- آیا قوانین رصدی مورد نیاز مصوب شده اند؟

56- آیا فرآیندهای رصدی تعریف، تبیین، مصوب و هماهنگ شده اند؟

57- آیا در کشور دارای نظام آماری فرهنگ هستیم؟ کدام است؟

58- آیا کل فعالیتهای فرهنگی کشور، دارای سیستم کدینگ میباشد؟

59- آیا کل محصولات فرهنگی کشور، دارای سیستم کدینگ میباشد؟

60- آیا فرم های اطلاعاتی، فرآیندهای اطلاعاتی و بانکهای اطلاعاتی یکپارچه ی  مورد نیاز فرهنگ در کشور وجود دارد؟

61- آیا اطلس فرهنگی (کشوری/ استانی) وجود دارد؟

62- آیا آمایش فرهنگی (کشوری/ استانی) وجود دارد؟

قرارگاه فرهنگ

63- شاخص های تعریف قرارگاه فرهنگ کشوری و استانی کدام است؟

64- چه اقداماتی برای طراحی، ایجاد و راه اندازی قرارگاه فرهنگ کشور انجام شده است؟

65- چه اقداماتی برای طراحی، ایجاد و راه اندازی قرارگاه های فرهنگ استانی شده است؟

66- آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی هم اکنون دارای شاخص های یک قرارگاه فرهنگ کشوری است؟

67- آیا شوراهای فرهنگ عمومی استانی هم اکنون دارای شاخص های یک قرارگاه فرهنگ استانی هستند؟

68- آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اساس مدل فرماندهی (رهبری) عمل مینماید؟

69- آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی به منظور اشراف اطلاعاتی در حوزه ی  فرهنگ، دارای سیستم رصد فرهنگ است؟

70- آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی دارای سیستم مهندسی فرهنگ است؟

71- آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی دارای سیستم برنامه ریزی فرهنگ کشور است؟

72- آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی در سازماندهی و هماهنگی دستگاههای فرهنگی کشوری و استانی ایفای نقش میکند؟

73- آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی دارای سیستم پشتیبانی و تخصیص منابع فرهنگ کشور است؟

74- آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی دارای سیستم کنترل و نظارت بر فرهنگ کشور است؟

75- آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی دارای سیستم ارزیابی از کل حوزه ی  مأموریت و زیرمجموعه هاست؟

76- آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی دارای ساختاری متناسب با وظائف قرارگاهی اش است؟

77- آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به شرایط محیط پیرامونی خود زنده و پویاست؟

78- آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی دارای قدرت عمل و واکنش سریع نسبت به محیط پیرامونی خود در حوزه ی  فرهنگ کشور است؟

79- آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی دارای توان آفند و پدافند در حیطه ی  فرهنگ است؟

80- آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی دارای منابع انسانی شجاع، شهادت طلب، بصیر، پرکار، کم ادعا، خلّاق، پویا، با نشاط، دارای تفکّر سیستمی، تفکّر استراتژیک، معتقد کامل به ولایت فقیه و جَنگ فرهنگی است؟

81- آیا رسالت شورای عالی انقلاب فرهنگی، مدیریت جامع فرهنگ با همه ی  مؤلفه های مدیریتی (برنامه ریزی، سازماندهی، پشتیبانی، تخصیص منابع، کنترل، نظارت) آن است؟

82- نظام مهندسی قرارگاه فرهنگ چیست؟

83- آیا جایگاه قرارگاهی و مدیریت جامع فرهنگ شورای عالی انقلاب فرهنگی، برای مجلس، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نهادینه شده است؟

84- آیا جایگاه قرارگاهی و مدیریت جامع فرهنگ شورای عالی انقلاب فرهنگی، برای دستگاه های فرهنگی کشوری و استانی نهادینه شده است؟

85- آیا قرارگاه فرهنگ کشور دارای اتاق وضعیت فرهنگ است؟

86- چرا در رسالت شورای فرهنگ عمومی استان ها؛ سیاست گذاری، اولویت گذاری و برنامه ریزی فرهنگ استان وجود ندارد؟

87- چرا بر عنوان شورای فرهنگ عمومی، قید «فرهنگ عمومی» خورده است؟ مگر متولی کل فرهنگ در استان ها کیست؟

مدیریت جامع فرهنگ

88- آیا دستگاه های فرهنگی دولتی و غیردولتی کشور؛ دارای انسجام، نظم، همگرایی و همافزایی هستند؟

89- آیا موانع قانونی برای اعمال مدیریت جامع و یکپارچه بر فرهنگ کشور، برای شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود دارد؟ چه مواردی است؟

90- آیا مطالبه سال 1386 مقام معظم رهبری(مدظلّه العالی) در باب پیوست فرهنگی برای طرحهای اقتصادی، عمرانی، پولی و مالی؛ در کشور به اجرا در آمده است؟ کدام قانون؟

91- آیا سلسله مراتب مدیریتی در نظامهای فرهنگی (و ساختارهای عالی، ارشد، میانی و زیرین فرهنگ)، از شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفته تا دولت، مجلس، شورای فرهنگ عمومی استان ها و ... وجود دارد؟

92- آیا وزارت کشور به عنوان ستاد عالی استانداری های کشور، معاونت فرهنگی دارد؟

93- آیا استانداری های کشور دارای معاونت فرهنگی هستند؟

94- آیا تفکیک روشنی بین مدیریت سیاسی و فرهنگی کشور در لایه های مختلف صورت پذیرفته است؟ چگونه؟

95- آیا مدیریت فرهنگی در استان ها بر عهده ی  معاونین سیاسی استان نیست؟

96- آیا تعیین جهت گیری های فرهنگی استان ها و کشور به نظام حوزه های علمیه، علمای دین و دانشگاه ها واگذار شده است؟

97- آیا حوزه های علمیه و دانشگاه های کشور آمادگی لازم برای پاسخگویی برخط، به موقع، سریع، دقیق، کاربردی و تجویزی به مدیریت فرهنگی کشور را دارند؟

98- آیا تفکیک مسئولیتی نظام مند و شفاف بین حوزه های علمیه/ دانشگاه ها و دولت، در امر مدیریت فرهنگ به عمل آمده است؟ چگونه؟ (نقش دولت زمینهسازی و نقش حوزه های علمیه/ دانشگاه ها ایفای نقش تجویزی برای فرهنگ)

99- آیا ابزارهای لازم مدیریتی برای این تفکیک مسئولیتی پیشبینی شده است؟ چگونه؟ و آیا اتاق فکرهاى دینى در حوزه های علمیه تشکیل شده است؟

100- آیا استاندار و نماینده ی  ولی فقیه در استان ها، اختیارات کافی برای اعمال مدیریت جامع فرهنگ استان را در اختیار دارند؟

101- آیا از همه ی  منابع انسانی، امکانات سرمایهای و مصرفی و اعتبارات دستگاه های فرهنگی کشوری و استانی، به صورت هماهنگ و هم افزا استفاده میشود؟

102- آیا ثبات مدیریتی در دستگاه های فرهنگی کشوری و استانی وجود دارد؟ متوسط زمان عمر مسئولیتی مدیران فرهنگی چقدر است؟

103- آیا کسی میداند میزان اعتبارات واقعی که در کشور صرف فرهنگ (با تعریف جامع آن) می شود، چقدر است؟ (اعتبارات مستقیم و غیر مستقیم (مانند اعتبارات دستگاهی، ملی، استانی، ملی استانی/ اعتبارات دستگاه های غیر دولتی مانند موقوفات، خیریه ها، دارالقران ها، اوقاف، مجالس روضه و .../ تخفیفات دستگاه های فرهنگی در آب و برق و ... / اعتبارات ورزشی / ...)

104- آیا کسی میداند میزان سرمایه ی  واقعی فرهنگی که در کشور وجود دارد، چقدر است؟ (اعم از سرمایه های انسانی، مالی، منقول، غیر منقول، ...)

105- آیا کتاب جامع قوانین و مقررات فرهنگی کشور تدوین شده است؟

106- آیا کمبودها و نقایص قوانین و مقررات فرهنگی کشور احصا شده اند؟

منابع انسانی فرهنگی

107- آیا ویژگی ها و استانداردهای حداقلی مدیران فرهنگی کشور تعیین شده است ؟

108- آیا استانداردهای آموزشی، شخصیتی، اعتقادی، مهارتی و رفتاری مدیران دستگاه های فرهنگی استان، متناسب با هر دستگاه وجود دارد؟

109- آیا نظام تشویق و تنبیه مدیران فرهنگی در کشور وجود دارد؟ و آیا اجرا میشود؟

110- آیا فرآیند جانشین پروری برای مدیران فرهنگی کشور و استان وجود دارد؟ چگونه؟(*)

پی‏نوشت‏ها:

[1] بیانات مقام معظم رهبری در دیدار کارگزاران نظام به تاریخ 21/09/1380

[2] بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اعضای مجلس خبرگان به تاریخ 17/06/1390

[3]Decision Support System - DSS

[4]Culture Management Information System - CMIS

* علی ماهرالنقش؛ محقق و پژهشگر/

منبع: پایگاه تحلیلی تبیینی برهان

انتهای متن/

این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
Captcha
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.

پر بازدید ها

  پر بحث ترین ها

   بیشترین اشتراک

    اخبار گردشگری globe
    تازه های کتاب
    اخبار کسب و کار تریبون
    همراه اول